Om projektet

Uppdraget kommer att genomföras inom ramen för det strategiska projektet Hållbara cirkulära material inom RE:Source. Uppdraget syftar till att presentera vilka flöden i samhället som är viktigast för Sverige att prioritera för att närma sig målet med ett materialnyttjande inom de planetära gränserna. Inom vilka områden behöver Sverige ha testat fullskaliga innovationer till 2030 för att vara en nation som tydligt är en del av den cirkulära omställningen? 

För att begränsa området och uppdraget har två delområden valts ut: byggnadskonstruktioner och livsmedel. Med byggnadskonstruktioner avses i detta projekt olika typer av fastigheter/hus.

Dessa två flöden har valts ut dels baserat på en rapport som är under bearbetning inom projektet Hållbara cirkulära material och dels baserat på rapporten ‘Circular Amsterdam’. De utvalda flödena har i dessa rapporter pekats ut för att de har en stor negativ påverkan på miljön och samtidigt är av stor ekonomisk betydelse.

Uppdraget

Uppdraget kommer att utgå ifrån publicerad kunskap och information som är relevant för Sverige. Bland annat två tidigare RE:Source arbeten, ‘Ett värdebeständigt svenskt materialsystem’ och ett nyligen genomfört uppdrag ‘Morgondagens cirkulära flöden’, samt andra väsentliga arbeten som har genomförts under de senaste åren. 

Uppdraget består i att analysera och sammanställa befintlig kunskap inom området.

Resultaten från uppdraget kommer vara viktiga för att styra och prioritera utvecklingssatsningar kring de materialflöden som har störst negativ miljöpåverkan och som Sverige samtidigt har stor rådighet och kunskap över. Resultaten kommer också utgöra viktig input i RE:Sources arbete med att revidera innovationsagendan.

Mål

 • En multikriterieanalys över viktiga flöden och hur dessa matchas mot Sveriges spetskompetens och rådighet är presenterad
 • Strategiska flöden är identifierade

Resultat:

 • En multikriterieanalys av flöden inom de utvalda områdena är genomförd med avseende på
  • Volym
  • Ekonomiska värdeförluster
  • Miljöeffekter
  • Marknadens behov
 • Sveriges styrkeområden och spetskompetens viktig för utveckling inom de aktuella områdena och prioriterade flödena är analyserade. Vilka är Sverige konkurrensfördelar?
 • Sveriges rådighet över viktiga flöden inom de utvalda områdena är analyserade
 • Var finns det goda förutsättning för nya systemlösningar? Var kan vi uppnå bäst effekter?

Resultaten skall presenteras i form av en slutrapport samt en nedkortad sammanfattande rapport.

Kompetens till uppdraget

Till uppdraget efterfrågar vi nu personer med bred kompetens kring materialanvändning och marknadens framtida behov gällande de prioriterade branscherna byggnadskonstruktioner och livsmedel.

Du bör ha kompetens inom ett eller flera av följande områden:

 • Utvärdera och analysera data gällande flöden inom byggnadskonstruktioner
 • Utvärdera och analysera data gällande flöden inom livsmedelsbranschen
 • Beräkna värdeförluster
 • Miljöbedömningar genom livscykelanalyser och utvärdering av påverkan enligt planetära gränser
 • Cirkulär ekonomi, hållbart samhällsbyggande och hållbara livsmedelsflöden
 • Marknadsmässiga aspekter och behov av de utvalda flödena

Tidplan och omfattning

Uppdraget ska utföras under 2019 och uppskattad total arbetstid för samtliga involverade personer är ca 1000 timmar. Den egna organisationens normala timtaxa skall användas, dock högst 1000 kr/timme.

Beroende på de sökandes samlade bakgrund och kompetens, kommer du att ingå i en projektgrupp på ca 3 personer.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. Beslut om vem eller vilka som får uppdraget fattas av RE:Sources programstyrelse. Vilken eller vilka personer som ska ingå i det efterfrågade arbetspaketet presenteras i mitten av juni.

För frågor angående uppdraget kontakta projektledaren för det strategiska projektet ‘Hållbara Cirkulära Material’, Peter Skagerlind, peter.skagerlind@gmail.com

Är du intresserad av andra uppdrag? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli här: Registrera dig

Pin It on Pinterest

Share This