Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Benchmarking och internationellt samarbete. Arbetspaket 7: Cirkulär upphandling – Green Deal

Om projektet

RE:Source har inom det strategiska projektet Benchmarking och internationellt samarbete bl a som målsättning att utvärdera goda internationella exempel inom cirkulär ekonomi/hållbart materialnyttjande. Syftet är att snabbare överföra goda exempel till/från Sverige.

Kompetens till arbetspaket 7: Cirkulär upphandling – Green Deal

Vi söker nu utförare som kan leda och administrera samt även arbeta operativt i arbetspaketet Cirkulär upphandling – Green Deal. Den/dem vi söker ska ha kompetens inom upphandling med hållbarhetskriterier. Vi värdesätter särskilt erfarenhet av att utveckla eller arbeta med kriterier för upphandling av cirkulära produkter eller motsvarande. Vidare ska den/dem vi söker ha flerårig erfarenhet av att arbeta med upphandling med hållbarhetskriterier och ha erfarenhet av att leda omfattande projekt inom området. Förmåga att bygga nätverk, engagera ”stakeholders” och få komplexa samverkansprojekt genomförda är andra viktiga egenskaper.

Uppdraget

Arbetspaketet syftar till att testa cirkulära upphandlingar i praktiken med utgångspunkt i det tillvägagångssätt som man haft i Nederländerna/Flandern. Vid arbetets genomförande ska utförare beakta och växelverka med pågående relevanta projekt i Sverige relaterade till cirkulär upphandling.

Mål med arbetet är:

 • Kunskap har förmedlats till deltagande/upphandlande organisationer om arbetsmetoder, vägledningar, genomförd upphandlingar och andra erfarenheter från de flandriska och nederländska projekten.
 • En bedömning har genomförts av hur de flandriska och nederländska tillvägagångssätten och erfarenheterna kan användas i Sverige.
 • En modell för cirkulära inköp/upphandlingar har utvärderats. Erfarenheterna har utvärderats och dokumenterats i rapport, och spridits via slutmöte och rapport. Ett förslag till modell – anpassad för svenska förhållanden – för cirkulär upphandling har tagits fram.

Leverabler:

 • 15 st cirkulära inköp/upphandlingar (av 15 organisationer) genomförs i praktiken.
 • En svensk modell för cirkulära inköp/upphandlingar
 • Projektrapport samt presentation vid slutmöte i december 2020

Arbetsuppgifter:

 • att leda och planera genomförandet av arbetspaketet
 • att sätta sig in i metodik och tillvägagångssätt för cirkulär upphandling som använts för att genomföra projekt/upphandlingar i NL/Flandern
 • att beakta samt etablera kontakt och ev samverkan med relevanta, relaterade projekt i Sverige
 • att identifiera och engagera upphandlande instanser som är aktuella för att delta i arbetspaketet
 • att upprätta en insynsgrupp/referensgrupp för projektet med deltagare från Delegationen för cirkulär ekonomi, Hållbar upphandling, SKR, Upphandlingsmyndigheten och andra relevanta aktörer
 • att koordinera och förse de upphandlande instanser som deltar i arbetspaketet med utbildning och verktyg samt en plattform för erfarenhetsutbyte
 • att inom projektet dela och sprida erfarenheter från upphandlingar där cirkulära kriterier ingått
 • att från gjorda erfarenheter ta fram ett förslag på en svensk modell för cirkulär upphandling
 • att dokumentera arbetspaketets resultat och i samverkan med RE:Sources kommunikatörer förmedla detta till relevanta aktörer

Tidplan

Arbetet ska utföras under 2020 och uppskattad arbetstid är ca 800 timmar.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. RE:Sources programstyrelse har beslutat att tilldela Karin Lindeberg, IVL, Sven-Olof Ryding, IVL, och Maria Losman, Ecoplan, uppdraget.

För frågor angående uppdraget kontakta johan.felix@resource-sip.se

Är du intresserad av andra uppdrag? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli här: Registrera dig

Pin It on Pinterest

Share This