Förfrågan om kompetens till RE:Source-projekt om Sveriges cirkularitet.

Om projektet

Hur cirkulärt är Sverige och vilka åtgärder bör Sverige satsa på för att öka graden av cirkularitet? RE:Source söker nu er som vill delta i ett forskningsprojekt för att besvara dessa frågor.

Vilken inverkan har initiativ som den svenska strategin och handlingsplanen för cirkulär ekonomi på övergången till en mer cirkulär ekonomi? För att förstå det behöver Sverige fastställa vilken nivå av cirkularitet vi har som utgångspunkt. Utan kunskap om denna utgångspunkt är det svårt att fastställa var den största potentialen finns, vilka insatser som bör prioriteras samt följa förändringen över tid.

Syftet med detta forskningsprojekt är därför att fastställa och skapa en djupare förståelse för hur cirkulärt Sverige är, hur Sverige utmärker sig i både positiv och negativ bemärkelse samt vilka åtgärder som sannolikt kommer att ha störst positiv effekt.

Projektets innehåll och er kompetens

Stora delar av det inledande arbetet att kartlägga hur cirkulärt Sverige är kommer sannolikt utföras av en utländsk part. Vi söker nu en svensk part som bidrar med såväl expertis i analysen av utfallet som med det svenska perspektivet och lokalkännedomen. Den svenska parten blir också övergripande ansvarig för kontinuerlig avrapportering direkt till RE:Source programkontor samt förvaltare av projektets totala budget.

Projektet är uppdelat i följande arbetspaket:

  • AP1: Metodutveckling och anpassning efter svenska förutsättningar
  • AP2: Analys av den svenska ekonomin och beräkning av Sveriges cirkularitetsmått
  • AP3: Analys av grundläggande orsaker och förslag på åtgärder
  • AP4: Utveckling av en intuitiv och attraktiv resultatrapport
  • AP5: Kommunikation och resultatspridning
  • AP6: Projektledning

Huvuddelen av arbetet ligger i att bidra i AP3 men för att kunna bidra med så mycket värde som möjligt är det viktigt att ni även deltar i AP1, AP2 och AP4.

I AP1 bidrar ni i metodutvecklingen och anpassningen till den svenska kontexten och det är därför viktigt att ni har stor kunskap om metoder för resurs- och flödeskartläggningar på samhällsnivå. Det är alltså värdefullt med insyn i och kunskap om källor till relevant statistik inom området, t ex om konsumtion, avfallsflöden, särskilt stora materialflöden i samhället osv.

I AP2 bidrar ni fortsatt med kunskap om svenska förutsättningarna och som bollplank i beräkningen av det svenska cirkularitetsmåttet.

Med utgångspunkt i AP1 och AP2 tar ni tillsammans med den utländska parten sedan en mycket aktiv roll i AP3, det vill säga i analysen av de grundläggande orsakerna till att Sverige utmärker sig i både positiv och negativ bemärkelse samt i utvecklingen av förslag på åtgärder för att öka graden av cirkularitet i Sverige.

I AP4 tar ni återigen rollen som bollplank genom att hjälpa till i granskningen av rapporten.

Utöver deltagandet och bidraget som experter blir ni också övergripande ansvariga för återkommande statusrapportering direkt till RE:Source programkontor samt förvaltare av projektets budget, vilket är aktiviteter som hamnar under AP6.

Ett mer detaljerad plan för arbetet förväntas utvecklas och presenteras tillsammans med övriga projektdeltagare i samband med projektuppstart.

Finansiering

Budget för er del i projektet: 340 000 kr

Totalbudget för projektet: 1 500 000 kr

Projektet är ett forskningsprojekt där stödnivåerna bestäms av statsstödsregler. Läs mer om vad som gäller för er verksamhet på länken nedan. Projektet klassas som industriell forskning. http://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/resource/maximala-stodnivaer-och-stodberattigande-kostnader.pdf

Tidplan och process

Annonsens är öppen fram till 23:59 2021-06-01.

Urvalsprocessen avslutas i nära samband med att annonsen stängs. Beslut fattas slutligen av RE:Source styrelse. Projektet förväntas sedan startas upp under juni eller augusti månad och slutlevereras under början av 2022. Mer exakt tidplan och plan för själva arbetet sätts tillsammans med övriga projektdeltagare och i samråd med RE:Source programkontor.

Så ansöker ni

Skicka CV på nyckelpersoner samt en motivering på max 2 sidor om varför ni är mest lämpliga som projektpart till klas.cullbrand@resource-sip.se

Motiveringen bör innehålla åtminstone en beskrivning av den samlade kompetensen inom området samt information om tidigare projekt, uppdrag eller forskning inom området men kan också innehålla annan information som är relevant för att styrka er lämplighet.

CV-bilagan ska vara fokuserad på nyckelpersoner för projektets utförande och även innehålla en indikation om hur aktiva personerna kommer vara i projektet.

För frågor om projektet, kontakta:

Klas Cullbrand

Innovationsledare på RE:Source

0737 – 18 86 69

klas.cullbrand@resource-sip.se

Om RE:Source

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Målet är att uppnå en hållbar materialanvändning där vi håller oss inom planetens gränser. En stor del av verksamhetens fokus ligger därför på att finansiera forsknings- och innovationsprojekt som hjälper oss uppnå detta mål. RE:Source finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.
Läs mer om RE:Source på: https://resource-sip.se/

Pin It on Pinterest

Share This