Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Policyanalys. Arbetspaket 8: Förutsättningar för ökat helhets- och materialperspektiv

Om projektet

RE:Source har inom det strategiska projektet Policyanalys bl. a. som målsättning att ta fram kunskap och resultat för utveckling av policy. Beslutsfattare ska på så sätt få bättre underlag för beslut.

Det finns flera tecken som visar på att det eftersträvas att byta perspektiv från att ha avfall som utgångspunkt, till att ha ett helhetsperspektiv som utgår ifrån ett material eller en produkts hela livscykel. Exempel på sådana indikationer är:

  • Genomslaget för cirkulär ekonomi, där begreppet efterhand utvecklats till att avse att bevara materials värde och använda material effektivt, och inte endast avse cirkulation.
  • RE:Sources reviderade vision, där fokus flyttats från avfallsminimering mot hållbar materialanvändning: ”Genom innovation är Sverige ett föregångsland för materialnyttjande inom planetens gränser”.
  • EU:s pågående arbete med ny handlingsplan för cirkulär ekonomi, ekodesign-direktivet och utvecklandet av metoder för att mäta miljöavtryck (Product/Organisation Environmental Footprint, PEF/OEF).

Kompetens till arbetspaket 8: Förutsättningar för ökat helhets- och materialperspektiv

Vi söker nu utförare som kan leda och administrera samt även arbeta operativt i arbetspaketet Förutsättningar för ökat helhets- och materialperspektiv. Den/dem vi söker ska ha kompetens inom resurs- och materialanvändning, inklusive avfallshantering. Vi värdesätter särskilt erfarenhet av att arbeta med helhetsperspektiv av materialflöden och resurseffektivitet. Vidare ska den/dem vi söker ha flerårig erfarenhet av att arbeta vetenskapligt och/eller med policyutveckling inom området. Erfarenhet av att leda omfattande projekt inom området är en nödvändig kvalifikation. Förmåga till systemperspektiv och att avgränsa och konkretisera komplexa frågor är andra viktiga egenskaper.

Uppdraget

Arbetspaketet syftar till att Sverige ska ha förbättrade möjligheter till att göra ställningstaganden om hur helhets- och materialperspektiv kan stärkas. Målet med arbetet är att ta fram underlag för ställningstagande om hur ett helhets- och materialperspektiv kan utvecklas.

Projektet ska ge följande resultat:

  • Kunskap om utvecklingen mot helhets- och materialperspektiv inom EU och i några av de medlemsstater som kan anses som föregångare.
  • Bedömning av hur mätning av miljöavtryck (Product/Organisation Environmental Footprint, PEF/OEF) kan ske och vilka konsekvenser det kan få ur ett svenskt perspektiv.
  • Beskrivning av förutsättningar för ett ökat helhets- och materialperspektiv och för- och nackdelarna med en sådan utveckling.
  • Bedömning av om lärdomar kan göras från arbete inom energieffektiviseringsområdet.

Leverabler:

  • En slutrapport innehållande det som beskrivs under resultat.
  • Ett halvtids- och ett slutseminarium med berörda aktörer där resultat redovisas och möjlighet till dialog finns.

Tidplan

Arbetet ska utföras under 2020 och uppskattad arbetstid är ca 400 timmar.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. Beslut om vem eller vilka som får uppdraget fattas av RE:Sources programstyrelse.

För frågor angående uppdraget kontakta projektledaren för Policyanalys Gunnar Fredriksson, 0733-742534, e-post: gunnarfredrikssonutredningar@gmail.com

Är du intresserad av andra uppdrag? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli här: Registrera dig

Pin It on Pinterest

Share This