Projektet Hållbara cirkulära material söker nu en ansvarig utförare för aktiviteter inom arbetspaket 5.

Om projektet

I RE:Sources enskilda projekt Hållbara cirkulära material ingår Hållbar användning av plast som arbetspaket 5. RE:Sources styrelse har beslutat att arbetspaketet ska inriktas på upphandling.

Analysen är att det saknas grundläggande kunskap för att effektivt kunna utveckla upphandlingskriterier. Aktiviteterna kommer därför att inriktas på att för kommuner och landsting, handeln respektive byggsektorn, sammanställa grundläggande kunskap och information, i form av tre generella förstudier inför upphandling. Bedömningen är att dessa aktiviteter kan skapa en god grund för fortsatt arbete utifrån regeringens plastutredning.

Kompetens till arbetspaket 5: Hållbar användning av plast

Till arbetspaketet Hållbar användning av plast efterfrågar vi personer med kompetens och erfarenhet inom upphandling. Personen ska ha flerårig vana av att genomföra eller vara stöd vid förstudier och upphandlingar inom hållbarhetsområdet. Erfarenhet av plastområdet värdesätts särskilt. Personen ska också ha erfarenhet av att leda projekt och ansvara för koordinering med aktörer.

Uppdraget

Aktiviteten avser att genomföra tre generella förstudier inför upphandling för sektorerna kommuner och landsting, handeln respektive byggsektorn. Aktiviteten bygger på att respektive sektor är villig att bistå med en representant som fungerar som mottagare och koordinator.

Förstudierna ska översiktligt beskriva sektorernas användning av plast i olika kategorier och användningsområden samt en bedömning av var potentialen är störst för att uppnå minskad miljöpåverkan genom utvecklade upphandlingskriterier. Utföraren ansvarar för att ta fram en projektplan. Detaljerna i projektplanen avgörs efter samråd med RE:Sources kontaktperson och representanter för sektorerna.

Ett förslag till mål för upphandlingen av plastprodukter tas fram för varje sektor. Ett antal produktkategorier prioriteras för fortsatt arbete. För de valda kategorierna görs en sammanställning av gällande lagstiftning, befintliga upphandlingskriterier, goda exempel på utvecklade kriterier och erfarenheter från försök och projekt. I förstudien ingår också att göra en översiktlig internationell utblick för att identifiera användbar kunskap. Utblicken ska begränsas till de länder som bedöms ha mest relevanta erfarenheter.

För varje produktkategori görs en bedömning av hur kriterier skulle kunna utvecklas, vilken kunskap och erfarenhet som behövs för att utveckla kriterierna och vilken metod som är bäst för att göra det. Även de juridiska förutsättningarna ska bedömas. Aktiviteten ska genomföras i dialog med leverantörer och andra berörda aktörer. De frågeställningar som ska belysas närmare beslutas efter en hindersanalys och i dialog med mottagaren och RE:Source.

Aktiviteten ska ge följande resultat:

  • ett mål för upphandlingen av plastprodukter
  • sammanställning av nuläge och förutsättningar
  • rekommendationer om vilka produktgrupper som bör prioriteras vid upphandling
  • sammanställning av goda exempel och ”best practice”
  • förslag till fortsatt arbete för att utveckla kriterier.

Processen ska inkludera såväl inköpare som tillverkare. Aktiviteterna ska utgå ifrån den kunskap som tas fram i regeringens utredning om hållbara plastmaterial (SOU 2017:06) och koordineras med IVA:s delprojekt om plast.

Tidplan och omfattning

Arbetet ska genomföras under 2019 och omfattar ca 900 timmar.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. RE:Sources programstyrelse har fattat beslut om att ge uppdraget till Helena Norin, EnviroPlanning.

För frågor angående uppdraget kontakta gunnarfredrikssonutredningar@gmail.com

Pin It on Pinterest

Share This