Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Internationell transformation mot cirkulär ekonomi. Vi söker utförare som ansvarar för att genomföra och projektleda. Uppdraget kan genomföras av så väl en person som ett team.

Om projektet

Projektet syftar till att identifiera och sammanställa de hinder som idag finns på den internationella arenan samt redovisa drivkrafterna för att ställa om till cirkulär ekonomi sett i ett globalt perspektiv.

Studien ska belysa omställningsstatusen i de länder som har betydelse för svensk utrikeshandel och belysa hur man i dessa länder hanterar hinder och skapar drivkrafter. Denna studie är mycket relevant eftersom utrikeshandeln utgör en väsentlig andel av Sveriges BNP, tex så motsvarar vår export av varor och tjänster 47% av BNP. En skalbar omställning till cirkulär ekonomi för svenska företag går hand i hand med utvecklingen i omvärlden. Detta strategiska projekt ska bistå det svenska innovationssystemet med kunskap som kan leda till framtida konkurrenskraft inom planetens gränser för svenska företag.

Viktiga frågor som ska belysas är hur globala värdekedjor kommer att förändras i den cirkulära ekonomin och vilken mognadsgrad som finns för detta. Frågor kring globala värdekedjor är relevant både för myndigheter och företag som stöd för policyutveckling och affärsutveckling.

Projektet pågår mellan 1 februari och 15 oktober 2021.

Bakgrund

Merparten av våra svenska aktörer har globala värdekedjor. Hur långt olika länder kommit i omställningen varierar kraftigt och lagstiftning och mognadsgraden för innovationer skiljer sig åt. För att lyckas skapa cirkulära affärer med globala värdekedjor behövs en förståelse för hur landskapet ser ut internationellt genom att få en bild av vilka hinder som finns idag och vilka drivkrafter som kan skapa förändring.

Re:Source har identifierat ett behov av att inom programmet utreda globala hinder och drivkrafter för omställning till cirkulär ekonomi. För att säkerställa ett så relevant projektresultat som möjligt, bör det vara upp till utföraren att inkomma med detaljerad projektplan inom ramen för offert/anbud. Projektet ska tydligt generera nytta för beslutsfattare, näringsliv och offentlig sektor som jobbar med eller har globala värdekedjor. Projektet ska bidra till Re:Source effektmål (angivna nedan) och resultera i generering och spridning av kunskap samt i en rapport som kommer att användas för både spridning av resultat och fungera som beslutsunderlag för strategiska beslut inom politik, näringsliv och offentlig sektor.

Rapporten förväntas ge svenska beslutsfattare underlag inom området globala värdekedjors betydelse för cirkulär ekonomi. Rapporten ska behandla såväl möjligheter som begräsningar vad gäller regelutveckling och affärsutveckling. Vilka effekter kan uppnås genom regler på området? Vilken typ av regelverk är mest effektivt för att uppnå cirkulär ekonomi i globala värdekedjor?

Vidare förväntas rapporten ge företagen värdefull strategisk kunskap kring utvecklingen av cirkulär ekonomi på viktiga marknader som stöd för företagens innovations och FOU- satsningar samt affärsprojekt.

Exempel på relevanta värdekedjor är sådana som innefattar bl. a. reparation och underhåll och som innebär att produkter används under en längre tid. För en effektiv cirkulär ekonomi behöver t.ex. en använd produkt eller material kunna transporteras till den marknad där den kan komma till mest och bäst användning med avseende på alla tre aspekterna av hållbarhet. Det finns idag många hinder, från juridiska till kulturella. Denna del i rapporten ska t.ex. kunna ge svar på hur hindren ser ut för t.ex. rekonditionering, återtillverkning, och materialåtervinning i en global värdekedja.

Rapporten ska slutligen belysa hur strategiska satsningar och innovationer finansieras på olika marknader. Hur ser fördelningen ut mellan privat riskkapital och statligt stöd för utveckling inom cirkulär ekonomi?

Mål

 • Kartlägga kända hinder i globala värdekedjorna sett till etablering och uppskalning av cirkulära affärsmodeller
 • Sammanfatta kunskap om utvecklingen av cirkulär ekonomi på viktiga marknader i syfte att innovationer och affärskoncept inom RE:Sources innovationsområde bättre kan nå framgång.
 • Ge underlag kring vilken typ av regelverk som påverkar möjligheterna att skapa cirkulär ekonomi i globala värdekedjor.

Leverabler

 • Leverabler i slutrapporten ska svara mot alla projektmålen för hela projektet under 2021 och vara godkända av styrelsen. Förslag på leverabler ska ingå i offerten.

Effekter

 • Genom rapporten får innovationsprogrammet en bättre lägesbild av innovationsområdet på, för Sverige, viktiga marknader. Det förväntas leda till nya intressanta samarbetsprojekt och innovationssamarbeten.
 • Genom arbetet med rapporten skapas ett större nätverk med aktörer från hela värdekedjan som breddar arenan för RE:Source – varför referenser och intervjupersoner ska framgå av rapporten.
 • Rapportens resultat innebär en kunskap som kan användas för framtida utlysningar och roll för RE:Source inför etapp 3.
 • Genom kommunikation till relevanta målgrupper får svenska aktörer en bättre bild av vad som händer internationellt
 • Genom rapporten får myndigheter stöd i policyutveckling både på nationell och internationell nivå
 • Stöd och inspiration till svenska företag och organisationer som vill ställa om till cirkulära affärer

Intresseanmälan

Offerten ska redovisa följande:

 • En genomförandebeskrivning som tydligt anger:
 • Vilka länder som anses mest relevanta att undersöka närmare
 • Hur man ämnar belysa strategiska satsningar och innovationer i utvalda länder
 • Fem relevanta värdekedjor som ska belysas och motivera valet
 • Hur ämnar man belysa möjligheter och hinder gällande regelverk och affärsutveckling
 • Vilka aktörer som behöver involveras i arbetet
 • Hur ska man säkerställa att resultaten blir till värdefull strategisk kunskap för företagen
 • Leverabler kopplade till projektmålen
 • Kostnader och underkonsulter

Är du intresserad av uppdraget?

ANSÖK HÄR (Länk måste öppnas i Chrome)

För frågor angående uppdraget kontakta Victor Sigvardsson, victor.sigvardsson@eworkgroup.com

Pin It on Pinterest

Share This