Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Kraftsamling AI.

Om Projektet

Kraftsamling AI inom RE:Source ska teoretiskt utvärdera möjligheterna med artificiell intelligens (AI), digitalisering och automation för RE:Sources innovationsområde, integrera identifierade möjligheter i uppdaterad innovationsagenda samt utarbeta en strategi för hur RE:Source adresserar och tar till vara de identifierade möjligheterna.

Till grund för de strategiska innovationsprogrammen, varav RE:Source är ett,  ligger strategiska innovationsagendor. Aktörer inom ett område har tillsammans formulerat vision och mål samt definierat behov och strategier för utveckling av ett innovationsområde. Utgångspunkten är att möta samhällsutmaningar, skapa tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft inom området. I detta projekt vill RE:Source analysera hur AI kan påverka innovationsområdet och hur detta kan föras in i agendan.

Efterfrågad kompetens

Till det här uppdraget söker vi dig som har kunskap och erfarenhet inom områdena AI, digitalisering och automation samt förståelse för potentialen och möjlig framtida påverkan av utvecklingen inom dessa områden. Du bör även ha god kännedom om RE:Sources innovationsområde Hållbart materialnyttjande och de utmaningar och möjligheter som finns inom området. Du har stor erfarenhet av utredningsuppdrag innefattande omvärldsanalys och komplexa frågeställningar.

Uppdraget

Uppdraget är uppdelat i två delar:

  1. Utredning av förväntad påverkan av AI på RE:Sources innovationsområde. Inom arbetspaketet görs en fokuserad analys av status och förväntad utveckling vad gäller AI:s roll inom RE:Sources innovationsområde. Litteratursökning och intervjuer med experter samt områdets intressenter görs för att kartlägga hur AI används idag och vilka möjligheter/behov AI kan möta på sikt. Resultatet kommer att spridas via RE:Sources normala kommunikationskanaler samt genom öppen workshop/presentation vid större samlingar av områdets intressenter.
  2. Framtagning av uppdaterad innovationsagenda som tar hänsyn till AI. Under 2019 kommer innovationsagendan för området uppdateras genom workshops, enkäter och övrig omvärldsbevakning. En särskild del av agendan kommer att ägnas åt AI och i arbetet ska innovationsområdets intressenter engageras.

Förväntade resultat

Insatserna förväntas leda till:

  • En tydlig bild av hur AI påverkar och kan komma att påverka RE:Sources innovationsområde samt vilka möjligheter och hinder som finns för AI inom innovationsområdet
  • En uppdaterad innovationsagenda för RE:Source med hänsyn tagen till AI
  • En strategi för hur AI adresseras inom RE:Sources verksamhet

Tidplan och omfattning

Arbetet ska utföras under 2019 och uppskattad arbetstid är ca 400 timmar.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. RE:Sources har beslutat att erbjuda uppdraget till Klas Cullbrand, Chalmers Industriteknik och Bengt Eliasson, Add a coach.

För frågor angående uppdraget kontakta innovationsledare Johan Felix,  johan.felix@resource-sip.se

Är du intresserad av andra uppdrag? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli här: Registrera dig.

Pin It on Pinterest

Share This