Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Policyanalys. Arbetspaket 3: Underlag för utveckling av policy för förebyggande av avfall.

Om projektet

I det enskilda projektet Policyanalys kommer kunskap och erfarenheter tas fram för utveckling av policyer i prioriterade frågeställningar. Projektet består av fem arbetspaket. Arbetspaket 3 avser bland annat att utvärdera ett antal (minst fem) projekt som syftat till förebyggande av avfall.

RE:Sources innovationsagenda har som utmaning att frikoppla avfallsmängder från den ekonomiska utvecklingen. Trots att prioriterade mål funnits under flera år ökar mängderna avfall inom flera kategorier. Det finns flera lokala exempel på framgångsrikt arbete men det saknas klargörande ställningstagande och även styrmedel på nationell nivå.

För att kunna utveckla policy och styrmedel behövs kunskap om vilka åtgärder som är möjliga för att förebygga avfall och vilket resultat de kan ge. Underlag behövs för en grundläggande nytto- och kostnadsanalys. Att dokumentera och utvärdera valda delar av det stora antalet genomförda försöksprojekt kan då skapa underlag för konsekvensbeskrivningar och i förlängningen policy och styrmedel.

Med anledning av att förebyggande av avfall är ett relativt outvecklat område behöver också grundläggande strategiska frågor analyseras och diskuteras. I arbetspaketet ingår att identifiera och så långt möjligt besvara dessa.

Ledare för arbetspaketet är Gunnar Fredriksson, Gunnar Fredriksson Miljöutredningar. Arbetspaketet genomförs som ett övergripande policyutvecklande projekt. Som underlag för det övergripande projektet genomförs minst fem utvärderingar av redan genomförda projekt eller aktiviteter med syfte att förebygga avfall. Målet är att ha med sådant som genomförts hos såväl kommun, landsting som tillverkande industri- och/eller handel.

Utvärderingarna utförs av den genomförare (möjligen flera genomförare) som väljs utifrån denna annons.

Projektet stöds av en arbetsgrupp. I arbetsgruppen finns representanter för de branscher som omfattas av utvärdering, myndighetsföreträdare och andra relevanta aktörer. I arbetsgruppen ingår också representanter för de verksamheter som omfattas av utvärderingen. Utföraren av utvärderingen ingår också i arbetsgruppen.

Kompetens till arbetspaket 3: Underlag för utveckling av policy för förebyggande av avfall

Till arbetspaketet Underlag för utveckling av policy för förebyggande av avfall efterfrågar vi personer med kompetens inom utvärdering av miljöprojekt. Personerna ska ha flerårig erfarenhet av att arbeta med utvärdering av miljöprojekt och kompetens att utforma metoder för utvärdering. Utförarens organisation bör ha resurser att genomföra ca 5-10 utvärderingar.

Uppdraget: Metod för utvärdering

  • Uppdraget omfattar dels att i samråd med övriga deltagare i arbetspaketet ta fram en metod för utvärdering av projekt avseende förebyggande av avfall.
  • Det omfattar också att genomföra minst fem utvärderingar av sådana projekt inom olika branscher.
  • I utvärderingen ska ingå att bland annat dokumentera nytta, kostnader, organisation och gjorda erfarenheter utifrån strategiska frågeställningar som identifieras av arbetsgruppen.
  • Utföraren ska medverka vid workshop där resultatet diskuteras och generella slutsatser utvecklas.
  • Metoden och resultatet av utvärderingarna ska dokumenteras i en rapport.
  • Genomföraren ska också utgöra projektledningsstöd.

Uppdraget kommer att startas under 2018 men till största delen genomföras under 2019. Uppdraget ska slutrapporteras och avslutas senast den 31 december 2019.

För arbetspaketet finns totalt 1 460 000 kronor avsatt. Av dessa förväntas 330 000 kronor utgöras av naturainsatser från områdets aktörer. Ca 700 000 kronor avses användas för utförare av det uppdrag som beskrivs i denna text.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. RE:Sources programstyrelse har beslutat att tilldela Åsa Stenmarck, IVL, uppdraget.

För frågor angående uppdraget kontakta gunnarfredrikssonutredningar@gmail.com

Är du intresserad av andra uppdrag? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli här: Registrera dig.

Pin It on Pinterest

Share This