Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Benchmarking och internationellt samarbete Arbetspaket 4: Stimulera och stötta svenskt deltagande i internationella samverkansprojekt

Om projektet

RE:Source har som målsättning att stimulera ökat svenskt deltagande i internationella samverkansprojekt relaterade till RE:Sources innovationsområde, främst inom EU-program som Horizon 2020 och kommande ramprogram. Det strategiska projektet Benchmarking och internationellt samarbete syftar bland annat till att öka svenskt deltagande i projektansökningar till europeiska FoI-program som exempelvis EIT-KICs, Eurostars, LIFE och Horizon 2020.

Kompetens till arbetspaket 4: Stimulera och stötta svenskt deltagande i internationella samverkansprojekt

Till projektet söker vi person(er) som kan leda och administrera samt även arbeta operativt i arbetspaketet Stimulera och stötta svenskt deltagande i internationella samverkansprojekt. Personen ska ha flerårig erfarenhet av projektledning och ansökningsprocesser, samt ha en god kommunikationsförmåga och kunna engagera intressenter. Kunskap inom material- och hållbarhetsfrågor samt EU-program är önskvärt.

Uppdraget

Målet med uppdraget är att direkt ha bidragit till att svenska organisationer deltar i, och helst koordinerar, minst 5 ansökningar till europeiska FoI-program av relevans för RE:Sources innovationsområde. För att genomföra projektet på ett bra sätt förväntas samarbete och samverkansprocesser etableras med andra strategiska innovationsprogram, främst de som verkar inom samhällsbyggnad.

  • Arbetet kommer bland annat omfatta:
  • bevakning av utlysningar
  • informations-/inspirationsinsatser
  • spridning av goda exempel
  • match-making-insatser
  • kontakter och samverkan med RE:Source-liknande initiativ i EU
  • samverkan med befintliga stödstrukturer och relevanta innovationsprogram
  • rådgivning; uppföljning och kommunikation.

Viktigt i sammanhanget är att utnyttja och engagera befintliga stödstrukturer i Sverige för att stödja och stimulera svenska aktörers medverkan i ansökningar till EU-program under 2020. Kontakt och samverkan som RE:Source etablerat med RE:Source-liknande satsningar/nätverk i andra europeiska länder kan och bör utnyttjas vid match-making och partnersök.

Som arbetspaketledare innebär det även att man tillsammans med programkontoret ska identifiera och initiera ytterligare strategiska satsningar inom området.

Tidplan och omfattning

Arbetet ska utföras under 2020 och uppskattad arbetstid är ca 375 timmar.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. RE:Sources programstyrelse har beslutat att tilldela Peter Skagerlind, pSk Earth Adaption och Pernilla Holgersson, Anthesis, uppdraget.

För frågor angående uppdraget kontakta johan.felix@resource-sip.se

Är du intresserad av andra uppdrag? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli här: Registrera dig

 

Pin It on Pinterest

Share This