Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Hållbara cirkulära material. Arbetspaket 4: Farliga ämnen i material.

Om projektet

En hållbar materialförsörjning är en av de tre stora samhällsutmaningar som RE:Source adresserar.

Projektet Hållbara cirkulära material syftar till att ta fram strategiska underlag för att leda och utveckla RE:Sources verksamhet, att sammanställa kunskap och erfarenheter samt att identifiera vilka luckor som behöver fyllas för att möjliggöra en ökad cirkulär materialåtervinning.

Tre särskilt intressanta områden har identifierats: Morgondagens material och dagens outnyttjade avfall, Farliga ämnen i material och Hållbar användning av plast (arbetspaket 3, 4 och 5). Till två av dessa söker vi nu kompetens.

Se även: Morgondagens material och dagens outnyttjade avfall

Kompetens till arbetspaket 4: Farliga ämnen i material

Till arbetspaketet Farliga ämnen i material efterfrågar vi personer som kan sammanställa befintlig kunskap inom området för att tillgängliggöra och öka kunskapen om farlighet hos olika material och avfallsflöden. Arbetspaketet ska bygga upp ett dialogforum för svenska aktörer om problematiken kring farliga ämnen i material och därmed också i kommande avfallsflöden.

Vi söker 1-3 personer med tvärvetenskapliga kompetenser såsom kemister, toxikologer och ekotoxikologer med avfallskompetens. Med avfallskompetens menas här kunskap kring avfallsstatistik och flöden samt kring sorterings- och återvinningsmetoder. Man bör även ha kompetens kring kemikalie- och avfallslagstiftning.

Uppdraget: Kunskapssammanställning och strategisk plan

Den inledande kunskapssammanställningen av nationella och europeiska källor kommer att omfatta:

  • Befintliga utredningar och intressentdialoger på nationell nivå och EU-nivå
  • Befintlig statistik och system för informationsöverföring
  • Forskning kring kartläggning
  • Forskning kring avgiftnings- och återvinningsmetoder
  • Kartläggning av analysmetoder för farliga ämnen i avfall

Utifrån sammanställningen definierar projektdeltagarna/aktörerna de områden eller avfallsfraktioner som är viktigast att gå vidare med och tar fram en strategisk plan för arbetet framåt. Cirka 700 000 kronor finns avsatt totalt, varav cirka 500 000 kronor för kartläggningsarbetet. Kartläggningen ska vara klar i mars 2019.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. Uppdraget har tilldelats Nicklas Gustavsson, RSM&CO och Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitutet efter ett beslut av RE:Source styrelse den 12 september.

Är du intresserad av andra uppdrag? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli  här: Registrera dig.

Pin It on Pinterest

Share This