vikterFörfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Resurseffektivt samhälle
Mätetal för ökad resurseffektivitet.

Om Projektet Resurseffektivt samhälle

För att kunna möta utmaningen med ett Resurseffektivt och hållbart samhälle är det viktigt att utreda vilka ramar som ska gälla för samhällets resursanvändning och vilka metoder och verktyg som kan användas för att nå målet.

Det strategiska projektet Resurseffektivt samhälle vill samla och fokusera resultat från pågående projekt inom utmaningen, såväl strategiska som utlysningsprojekt, samt skapa synergier mellan de kommande beviljade projekten i utlysningen Modeller och verktyg för ökad resurseffektivitet för produkter och processer. Verktyg, modeller och nyckeltal på individnivå, företagsnivå, kommunal verksamhet såväl som på nationell och internationell nivå (standarder) belyses för att ge en mångfacetterad bild av vilka insatser som krävs var. RE:Source roll inom standardiseringsarbete skall tydliggöras, och det skall utredas vilka nyckeltal som är viktiga för att mäta och kommunicera utvecklingen mot ett samhälle som använder resurser på ett hållbart sätt.

Genom det strategiska projektet kan resultat och kunskap samlas, paketeras och spridas på ett sätt som ökar nyttan och utvecklar innovationsområdet.

Kompetens till projektet: Mätetal för hållbar resursanvändning

Till projektet söker vi en huvudutförare med specialkompetens inom denna typ av mätetal, som under arbetet samlar inspel i bred dialog med samhällets aktörer. En referensgrupp med deltagande från akademi, institut (t.ex. SEI, SRC, Beijerinstitutet m.fl.), SCB, representanter från utvalda sektorer samt från programstyrelsen och strategiska rådet skall också formas.

Uppdraget

Arbetet syftar till att analysera vilka metoder och indikatorer som kan användas för att mäta utveckling mot hållbar resursanvändning. Det långsiktiga målet med uppdraget är att bättre kunna kvantifiera den totala resursanvändningen och cirkulationen av resurser i samhället samt att synliggöra detta på ett tydligt och faktabaserat sätt.

Arbetet börjar med en prioritering av viktiga flöden eller sektorer baserat på tillgänglig kunskap, t.ex. de planetära gränserna, livscykelinventeringsdata, TMC (Total Material Consumption) och liknande som identifieras i en litteraturöversyn. Det kan exempelvis handla om livsmedelssektorn, elektronik, transportsektorn eller möbler/inredning. Baserat på datatillgång väljs sedan vilka indikatorer som skall användas för att mäta effekter av konsumtion i de utvalda sektorerna. Exempel på lämpliga indikatorer för kvantifiering kan vara vattenanvändning, totalt avfall (liknande avfallsfotavtrycket från Avfall Sverige), koldioxidutsläpp, markanvändning och återvinningsgrad (total och per materialslag) och ekonomiskt materialvärde.

Med utgångspunkt i en utvald sektor utarbetas en metodik för kvantifiering som sedan kan utvecklas vidare för fler sektorer. På medellång sikt utvecklas även en modell/plattform för att kommunicera effekter av konsumtion genom utvalda indikatorer.

Förväntade resultat:

  • Inledande sektorer utvalda och referensgrupp med representanter från viktiga intressenter skapad (Q1 2019)
  • Löpande arbetsmöten med referensgruppen, minst 4 ggr under 2019.
  • Metodik för kvantifiering av resursanvändningens effekter utvecklad och testad för en sektor (dec 2019)

Tidplan och omfattning

Uppdraget omfattar ca 400h, samt 200 KSEK i natura från bl.a. referensgruppen.
Under 2019 utförs datainventering och grunden för en metodik utvecklas och testas för 1-2 utvalda sektorer. Nedan visas en schematisk bild för arbetet, med intentionen att fortsätta under hela etapp 2 med följduppdrag.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. RE:Sources programstyrelse har beslutat att ge uppdraget till Christian Jervelund, Copenhagen Economics.

För frågor angående uppdraget kontakta hanna.ljungkvist@resource-sip.se

Pin It on Pinterest

Share This