Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Ökad resurseffektiv användning av sekundära råmaterial i konstruktioner 

Om projektet

En hållbar materialförsörjning är en av de tre stora samhällsutmaningar som RE:Source adresserar. Projektet Ökad resurseffektiv användning av sekundära råmaterial i konstruktioner syftar till att överbrygga hinder och möjliggöra förstärkt användning av sekundära, återvunna råmaterial för anläggningsarbete och konstruktion utanför deponi, utan att riskera att lämna miljöproblem till efterkommande generationer. Projektet utmärker sig genom att belysa icke-tekniska faktorer och utveckla strategier för att undanröja hinder för sekundära råmaterial.

Resultaten från projektet ska vara allmänt tillämpbara, men fokus kommer att ligga på två stora materialströmmar som kan fungera som prototyper för en cirkulär hantering av sekundära råmaterial: slaggrus/aska och krossad betong. Till vissa arbetsmomentet inom projektets arbetspaket 2, Hinder och möjligheter för resurseffektiv användning av återvunna material i konstruktion, söker vi kompetenser.

Uppdraget: Hinder och möjligheter för resurseffektiv användning av återvunna material i konstruktion

Till arbetspaketet Hinder och möjligheter för resurseffektiv användning av återvunna material i konstruktion (arbetspaket 2) söker vi experter för genomförande av följande:

 • Kartläggning av planerade eller pågående forskning, samt internationella erfarenheter kring påverkansfaktorer för användning av återvunna material i konstruktion och anläggning
 • Kritisk granskning av den genomförda kartläggningen, med identifiering av kunskapsluckor om faktorerna som inte eller bara delvis belysas i pågående och planerade projekt
 • Undersökning av producenternas och avnämarnas syn på hinder och möjligheter för ökad användning av återvunna material (tekniska jämfört med icke-tekniska) genom enkäter och intervjuer
 • Framtagande av lösningsförslag för att undanröja hinder och/eller öka efterfrågan på återvunnet material och beskrivning av för- och nackdelarna med de olika lösningarna
 • Beskrivning av åtgärder som behöver genomföras avseende ”icke-tekniska” påverkansfaktorer för att uppnå en resurseffektiv användning av återvunna material i konstruktionsändamål

Arbetspaketet fokuserar i första hand på slaggrus/aska och krossad betong. Uppdraget genomförs som desktop-studie, två workshops, enkät, intervjuer och Skypemöten. I uppdraget ingår även att bidra med det egna kontaktnätet och medarbeta i framtagandet av mellanrapporter och slutrapporten.

Omfattning för varje enskild medverkande bedöms vara mellan 180 och 250 timmar och arbetet väntas pågå mellan hösten 2018 och hösten 2019. Uppdraget finansieras av RE:Source med maximalt 250 000 SEK per expert.

Kompetens

Du bör ha kompetens inom åtminstone ett eller flera av följande områden:

 • Praktisk användning av återvunna (sekundära) material
 • Styrmedel kopplade till användning av återvunna material i konstruktioner
 • Ekonomiska och finansiella aspekter, inklusive affärsmodeller, för lyckad återvinning av sekundära material
 • Miljöbedömningar och miljörisker
 • Livscykelanalyser
 • Logistik
 • Arbetsmiljö i samband med anläggningsarbeten
 • Cirkulär ekonomi och hållbart samhällsbyggande
 • Forskningskartläggning – nationellt och/eller internationellt
 • Enkäter/intervjuer

Erfarenheter från liknande roller i liknande projekt om sekundära material i konstruktioner är meriterande, särskilt med avseende på betong och/eller askor.

Beroende på sökandes samlade bakgrund och kompetens, kommer du att ingå i en projektgrupp på 5-8 personer.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. Uppdraget har tilldelats Marjan Moussavi och Anders Hedenstedt, RISE. 

För frågor angående uppdraget kontakta martijn.van.praagh@afconsult.com, eller linus.brander@ri.se 

Vill du bidra på ett annat sätt?  Om du tror att du kan bidra till detta projekt, men i mindre omfattning, kan du i så fall delta i referensgruppen. Kontakta martijn.van.praagh@afconsult.com.

Är du intresserad av andra uppdrag? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli här: Registrera dig.

Pin It on Pinterest

Share This