Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Policyanalys. Arbetspaket 5: Upphandlingskriterier för cirkulära produkter.

Om projektet

I det strategiska projektet Policyanalys kommer kunskap och erfarenheter tas fram för utveckling av policyer i prioriterade frågeställningar. Projektet består av fem arbetspaket. Målet för arbetspaket 5 är att dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar i Sverige där olika typer av cirkulära kriterier prövats.

Arbetet kommer att utformas med inspiration och lärdom från det flamländska projektet Green Deal for Circular Procurement (GDCP). Inom GDCP har fler än hundra upphandlande organisationer, såväl privata som offentliga, gått samman och gjort åtgärder för att utveckla sina upphandlingar till att bli mer cirkulära. I RE:Sources projekt kommer, på motsvarande sätt, upphandlande instanser att bjudas in och ges möjlighet att med rådgivning från RE:Source, och övriga i arbetspaketet deltagande parter, genomföra upphandlingar där cirkulära kriterier prövas. Inom ramen för arbetspaketet ska deltagande parter också kunna dela och sprida erfarenheter från upphandlingar där cirkulära kriterier ingått.

Projektledare för det strategiska projektet Policyanalys är Gunnar Fredriksson, Gunnar Fredriksson Miljöutredningar. Utföraren av arbetspaket 5, som söks genom denna annons, kommer att ansvara för planering och genomförande av arbetspaketet.

Kompetens till arbetspaket 5: Upphandlingskriterier för cirkulära produkter

Till arbetspaketet Upphandlingskriterier för cirkulära produkter efterfrågar vi personer med kompetens inom upphandling med hållbarhetskriterier. Vi värdesätter särskilt erfarenhet av att utveckla eller arbeta med kriterier för upphandling av cirkulära produkter eller motsvarande. Personerna ska ha flerårig erfarenhet av att arbeta med upphandling med hållbarhetskriterier och ha erfarenhet av att leda omfattande projekt inom området.

Uppdraget

Uppdraget omfattar följande:

• att leda och planera genomförandet av arbetspaket 5,

• att identifiera och bjuda in upphandlande instanser som kan vara aktuella för att delta i arbetspaketet,

• att koordinera och ge råd och stöd till de upphandlande instanser som deltar i arbetspaketet,

• att dela och sprida erfarenheter från upphandlingar där cirkulära kriterier ingått och

• att dokumentera arbetspaketets resultat.

Uppdraget kommer att genomföras under 2019. Uppdraget ska slutrapporteras och avslutas senast den 31 december 2019.

För arbetspaketet finns totalt 795 000 kronor avsatt. Av dessa förväntas 200 000 kronor utgöras av naturainsatser från de i arbetspaketet deltagande aktörerna. Ca 400 000 kronor avses användas för utförare av det uppdrag som beskrivs i denna text.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. RE:Sources programstyrelse har beslutat att ge uppdraget till Sven-Olof Ryding, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Är du intresserad av andra uppdrag? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli här: Registrera dig.

För frågor angående uppdraget kontakta gunnarfredrikssonutredningar@gmail.com

Pin It on Pinterest

Share This