Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Utbildningskoordinering.
Projektledare

Om projektet

Syftet med det strategiska projektet Utbildningskoordinering är att skapa en plattform där utbildnings- och forskningsmiljöerna inom RE:Sources innovationsområde, hållbart materialnyttjande, kan samverka effektivare. Genom samordning stiger kunskapsnivån snabbare och områdets synlighet ökar. Samverkan mellan akademi och industri är ett särskilt fokus. Utbildning som organiseras gemensamt av industri, akademi och samhällsorganisationer ska inspirera till samarbete och öka rörligheten för forskare, doktorander och andra berörda personer.

Under 2019 planerar RE:Source att genomföra en doktorandkurs i utmaningsdriven problemlösning. På agendan står även en förstudie som syftar till att utreda behov och möjligheter med att etablera en eller flera forskarskolor inom innovationsområdet.

Kompetens till projektet Utbildningskoordinering

Till projektet söker vi en person som kan leda och administrera det strategiska projektet Utbildningskoordinering i RE:Source. Du som söker ska ha flerårig erfarenhet av projektledning, god kommunikationsförmåga och kunna engagera intressenter. En bred kunskap om forskarutbildning och bra nätverk inom akademi och industri är önskvärt.

Uppdraget

Projektledningsansvaret innebär att följa upp pågående arbete, ta tillvara återkoppling från andra utförare att förädla projektresultat och lärdomar så att de kommer RE:Source till godo och kan användas för framtida insatser. Projektledaren ansvarar för rapportering, kallelser till gemensamma projektmöten, förmedling av deadlines och uppföljning av projektets utveckling.

Projektledaren ansvara också för att forma och utveckla utbildning inom RE:Source , vilket ställer krav på att upprätthålla ett uppdaterat och aktiverat nätverk av personer på svenska lärosäten. Uppdraget innebär även att, tillsammans med programkontoret för RE:Source, identifiera och initiera vidare strategiska satsningar inom utbildningsområdet.

Tillsammans med RE:Sources kommunikatörer ansvarar projektledaren för att arbetets resultat kommuniceras och sprids på bästa sätt.

Tidplan och omfattning

Arbetet ska utföras under 2019 och uppskattad arbetsinsats är ca 170 timmar.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. RE:Sources programstyrelse har beslutat att ge uppdraget till Anna Aspgren, Aspgren Ledarresurs AB.

För frågor angående uppdraget kontakta Ola Eriksson, Högskolan i Gävle, (ola.eriksson@hig.se) eller Evalena Blomqvist, Programchef RE:Source (evalena.blomqvist@resource-sip.se)

Är du intresserad av uppdrag inom RE:Source? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli här: Registrera dig

Pin It on Pinterest

Share This