Förfrågan om kompetens till planerat arbetspaket Ett utvecklat producentansvar inom projektet Policyanalys.

Om projektet

RE:Source har ansökt hos Energimyndigheten att utöka det enskilda projektet Policyanalys med ett arbetspaket avseende Ett utvecklat producentansvar.
I flera projekt som RE:Source genomfört har det uppmärksammats att åtgärder för ökad återvinning och resurseffektivitet i stor utsträckning behöver vidtas redan när en produkt designas och tillverkas. Många av dagens produkter är av olika skäl svåra att återvinna. I det sammanhanget har styrmedlet producentansvar uppmärksammats. Producentansvar har inneburit ökad återvinning men inte i samma utsträckning bidragit till att produkterna utformas så att de är anpassade för att återanvändas, återvinnas, vara möjliga att reparera eller uppdatera. Producentansvaret har också kritiserats för att de inte fullt ut allokerar kostnaden för återvinningen. Det har därför uppstått ett behov av att undersöka om producentansvaret kan utvecklas för att bättre fylla även denna funktion.

Kompetens till föreslaget arbetspaket 2: Ett utvecklat producentansvar

Till det föreslagna arbetspaketet Ett utvecklat producentansvar efterfrågar vi en person med kompetens och erfarenhet av producentansvar och/eller styrmedel inom produkt- och avfallsområdet. Personen ska ha flerårig vana av att utveckla, genomföra, utvärdera eller fungera som stöd i arbetet med producentansvar eller andra styrmedel inom produkt- och avfallsområdet. Erfarenheten kan avse arbete vid myndighet, producentföretag, branschorganisation, konsultföretag och forskningsinstitut m.m. Personen ska också ha erfarenhet av att leda projekt och ansvara för koordinering med aktörer.

Uppdraget

Arbetspaketet ska leda till att det finns kunskap för att bedöma om och hur ett utvecklat producentansvar kan leda till mer resurseffektiva och cirkulära produkter. Utföraren av arbetspaketet ansvarar för att i samråd med RE:Sources projektledare för Policyanalys ta fram en mer detaljerad projektplan.

I projektet kan exempelvis ingå framtagande av:

  • Beskrivning av vilka efterfrågade behov och syften ett utvecklat producentansvar förväntas uppfylla.
  • En analys av nuläget. Vilka syften fyller det nuvarande producentansvaret? Vilka syften uppfylls inte?
  • Sammanställning av hur producenter idag arbetar med aspekter avseende resurseffektivitet och cirkularitet och som inte är reglerade i producentansvar.
  • Analysera av möjligheterna till ett utvecklat producentansvar som uppfyller de syften som efterfrågas inklusive att undersöka förutsättningarna för att i högre grad allokera kostnaderna för återvinning till producenterna.
  • Beskrivning av konsekvenserna av att införa ett utvecklat producentansvar.

Tidplan och omfattning

Arbetspaketets genomförande är beroende av att Energimyndigheten godkänner den reviderade ansökan för projektet Policyanalys. Arbetet planeras startas under våren 2019 och avslutas i december 2020. Arbetspaketet omfattar ca 800 timmar.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. Beslut om vem eller vilka som får uppdraget fattas av RE:Sources programstyrelse.

För frågor angående uppdraget kontakta projektledare Gunnar Fredriksson. gunnarfredrikssonutredningar@gmail.com

Är du intresserad av andra uppdrag? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli här: Registrera dig

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This