Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Policyanalys. Arbetspaket 4: Utvärdering av riskbedömningsmetoder för avvägning mellan giftfrihet och resurseffektivitet.

Om projektet

I det strategiska projektet Policyanalys kommer kunskap och erfarenheter tas fram för utveckling av policyer i prioriterade frågeställningar. Projektet består av fem arbetspaket. Arbetspaket 4 avser att ta fram kunskap för att utveckla riskbedömningen i avvägningen mellan resurseffektivitet och giftfrihet.

I såväl Agenda 2030 som i de svenska miljömålen finns mål som avser såväl en giftfri miljö som ökad resurseffektivitet. Fullt ut är dessa mål inte möjliga att förena. Osäkerhet om hur avvägningen mellan målen ska göras leder bland annat till att det skapas oklarheter om vilket avfall som är lämpligt att materialåtervinna.

Arbetspaket 4 syftar till att utveckla synen på riskbedömning och jämföra hur man hanterar nytto-/riskanalys för andra områden som är förknippat med samhällsnytta och risk (trafik, arbetsmiljö̈, sjukvård, miljöfarlig verksamhet etc.).

Kompetens till arbetspaket 4

Till arbetspaketet Utvärdering av riskbedömningsmetoder för avvägning mellan giftfrihet och resurseffektivitet efterfrågar vi personer med generell kompetens inom metodik för riskbedömning. Personerna ska ha erfarenhet av att ha arbetat generellt med metodik för riskbedömning och gärna specifikt inom områden som trafik, arbetsmiljö̈, sjukvård, miljöfarlig verksamhet etc.

Uppdraget: Jämförelse av riskbedömningar

Uppdraget ska resultera i en rapport som utvecklar synen på riskbedömning vid återvinning genom jämförelser med riskbedömningar inom andra områden. Exempel på frågeställningar är hur risken karakteriseras och beskrivs och hur avvägningen mellan risk och nytta görs. Utföraren ges möjlighet att i dialog med RE:Source formulera projektet syfte och mål närmare.

Uppdraget kommer till största delen att genomföras under 2019. Utföraren ska till den 15 november 2018 ta fram en projektplan som beskriver uppdragets genomförande under 2019. Uppdraget ska slutrapporteras och avslutas senast den 31 december 2019. Utföraren ska till uppdraget knyta en arbetsgrupp med utvalda representanter för berörda aktörer. I uppdraget ingår också att kommunicera det pågående arbetet till berörda aktörer i stort.

För arbetspaketet finns totalt 765 000 kronor avsatt. Av dessa förväntas 190 000 kronor utgöras av naturainsatser från områdets aktörer. 20 000 kronor avser stöd från RE:Sources kommunikatörer.

Intresseanmälan

Ansökningstiden för detta uppdrag har gått ut. RE:Sources programstyrelse har beslutat att tilldela Jonatan Gehandler, RISE, uppdraget.

För frågor angående uppdraget kontakta gunnarfredrikssonutredningar@gmail.com

Är du intresserad av andra uppdrag? Se först till att vara registrerad medlem på RE:Source Kompetens, det kan du bli här: Registrera dig.

Pin It on Pinterest

Share This